cognitief sterk functioneren

Lerend Netwerk

aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen

We willen in stamina, volgens onze visie, leerlingen laten uitgroeien tot hun beste zelf, waarbij elk van hen op het best passende niveau wordt uitgedaagd. Specifiek voor cognitief sterk functionerende leerlingen betekent dat dat we in eerste instantie verwachten dat zij met onze doorgedreven differentiatie aan de slag gaan. Concreet denken we aan het afleggen van evaluaties op een meer uitdagend niveau, het volgen van zelfstandige trajecten. 
Bijzonder hierin is dat de leerling in samenspraak met coach en ouders keuzes kan maken. ‘Voor welke vakken wil ik mezelf verder uitdagen? Voor allemaal of gericht volgens mijn interesses en talenten?’ Zo ontstaat een leertraject op maat van de leerling.
Alles hierboven vermeld behoort in stamina tot de eerder besproken brede basiszorg. Elke leerling heeft de mogelijkheid om aan de slag te gaan volgens het best passende niveau.
Waar nodig en gewenst gaan we als school op zoek naar een traject dat de brede basiszorg overstijgt. We lichten hier enkele voorbeelden toe.

verdiepend werken

  • Anna (3e jaar humane wetenschappen) behoort tot een groep die de leerstof van gedragswetenschappen versneld verwerkt. In de vrijgekomen lestijd gaat een leerkracht met deze leerling(en) aan de slag met uitbreiding van de leerstof, met meer complexe leerstof. Dit bereidt voor op hogere jaren of hoger onderwijs.

verbredend werken

  • Olivia (5e jaar Latijn - wiskunde) verwerkt de leerstof voor het vak Engels zelfstandig en behaalt zo de doelen sneller dan het einde van het schooljaar. In de vrijgekomen tijd gaat zij aan de slag met een taalcursus Chinees.
  • Stien (6e jaar wetenschappen - wiskunde) rondde in een flexibel leertraject dat bij de start van het schooljaar door een klassenraad werd goedgekeurd, twee vakken versneld afronden en legde hiervoor een examen af via de Centrale Examencommissie. In de vrijgekomen lestijd bereidt zij zich voor op de ijkingsproef voor de opleiding Farmaceutische Wetenschappen.
  • Mirthe (6e jaar humane wetenschappen) werkte ook in een flexibel traject het vak Engels versneld af. Zij neemt nu al studiepunten op in hoger onderwijs in de studierichtingen waar zij naar alle waarschijnlijkheid ook volgend jaar zal starten.

versnellend werken

  • In uitzonderlijke omstandigheden en altijd in het geval dat andere opties zijn uitgeprobeerd en uitgeput, kan in samenspraak tussen de school en de leerling een traject opgezet worden om een leerling te laten versnellen. Enrique (4e jaar moderne talen) legde zo succesvol het 3e jaar versneld af. Hij startte met de voorbereidingen hiervoor in de 2e helft van het 2e jaar en legde eindexamens van het 3e jaar af voor de herfstvakantie. Na een delibererende klassenraad startte hij hierna in het 4e jaar. Hij werd opgevolgd bij het bijwerken van de leerstof van het 4e jaar.