derde graad

derde graad

In de derde graad ga je je nog meer verdiepen. Je aantal uren major in de week neemt toe.
Met de keuze van je minor kan je verder specialiseren in één domein of met het oog op keuze in het hoger onderwijs een minor uit een ander domein kiezen.

3egraad

domein maatschappij en welzijn

humane wetenschappen (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte
 • geïnteresseerd bent in het eigen gedrag en dat van anderen
 • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen
 • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkent
 • wil nadenken over essentiële levensvragen
 • breed geïnteresseerd bent in kunst en cultuur
 • kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen
 • geboeid bent door de actualiteit

gezondeidszorg (dubbele finaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • inzicht wil verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende
  strategieën
 • gefascineerd bent door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende
  levensloopfasen van de mens
 • inzicht wil verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de
  professionele gedragscode
 • inzicht wil verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen
 • geïnteresseerd bent in fysiologische processen bij de mens
 • gericht bent op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten
 • gericht bent op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten
 • bereid bent huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden
 • geïnteresseerd bent in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten
 • bereid bent - onder toezicht van een verpleegkundige - basiszorg en bijkomende zorghandelingen
  conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren
 • bereid bent preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening
 • inzicht wil verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en
  verwachtingen van cliënten
 • bereid bent je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie
  van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten

domein taal en cultuur

Latijn - talen (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten
  zijn geschreven
 • enthousiast bent om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken
 • ervan geniet om op een gestructureerde manier met klassieke en moderne talen aan de slag te gaan
 • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste
  plaats en iets nieuws te creëren
 • geboeid bent door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én
  als wetenschapsdomein
 • bereid bent eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen
 • geboeid bent door literatuur en graag leest

Latijn - wiskunde (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • geboeid bent door wiskunde en exacte wetenschappen
 • kritisch omgaat met informatie en data en kan nauwkeurig werken
 • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten
  zijn geschreven
 • enthousiast bent om de literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken
 • ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan
 • het als een uitdaging ervaart om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste
  plaats en iets nieuws te creëren

moderne talen (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • geboeid bent door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én
  als wetenschapsdomein
 • inzicht wil verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal
 • een serieus boontje hebt voor literatuur
 • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen
 • graag een vierde vreemde taal wil beheersen

taal en communicatie (dubbele finaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • gefascineerd bent door taalgedrag, zowel van zichzelf als dat van anderen
 • gefascineerd bent door communicatie(strategieën)
 • houdt van vlot en correct communiceren in verschillende talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands)
 • ervaring wil opdoen in het uitvoeren en ondersteunen van projecten, evenementen en campagnes
 • bereid bent om te assisteren bij communicatieprojecten
 • geïnteresseerd bent in het theoretisch kader achter taal en communicatie

domein economie en organisatie

economie - talen (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • geïnteresseerd bent in abstract economisch denken
 • het fijn vindt om aan de slag te gaan met de toegepaste wiskunde in functie van economie
 • belangstelling hebt voor de economische actualiteit
 • kritisch omgaat met informatie
 • geboeid bent door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én
  als wetenschapsdomein
 • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en
  Nederlands
 • geboeid bent door literatuur
 • ervan geniet om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan

economie - wiskunde (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • geïnteresseerd bent in abstract economisch en wiskundig denken
 • belangstelling hebt voor de economische actualiteit
 • kritisch omgaat met informatie
 • geboeid bent door programmeertechnieken

bedrijfsorganisatie (dubbele finaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • geïnteresseerd bent in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken
 • zeer nauwkeurig en gestructureerd werkt
 • bereid bent om administratieve taken uit te voeren
 • interesse hebt in de onderliggende regelgeving
 • interesse hebt in functionele ICT-vaardigheden

domein STEM

wiskunde - wetenschappen (doorstroomfinaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie
 • geïnteresseerd bent in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of
  maatschappelijke aspecten
 • exacte vakken leuk vindt
 • een doorzetter bent die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen
 • graag complexe problemen oplost
 • niet bang bent van abstracte theorie
 • houdt van analyseren en logisch denken
 • nieuwsgierig en kritisch ingesteld bent
 • graag een onderzoekende houding aanneemt
 • houdt van een proefondervindelijk insteek

biotechnologische en chemische technieken (dubbele finaliteit)

is een heel goede keuze als je

 • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot de (levende) materie zoals milieu, voeding en
  gezondheid en ecologie
 • geïnteresseerd bent in biochemische processen en mogelijke biotechnologische en maatschappelijke
  toepassingen hiervan
 • graag een onderzoekende houding aanneemt en het liefst proefondervindelijk aan de slag gaat
 • probleemoplossend kan denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties
 • graag werkt in een labo-omgeving
 • kritisch omgaat met informatie en data
 • graag precies en nauwkeurig werkt
 • geboeid bent door de actualiteit